Særligt vedr. Trustpilot

Videregivelse af oplysninger til Trustpilot

Vi videregiver oplysninger om dit navn, din e-mailadresse og reference nummer til Trustpilot, således at Trustpilot på vores vegne kan sende dig en invitation til at anmelde os på Trustpilot’s hjemmeside.

Når vi som dataansvarlig videregiver dine personoplysninger til Trustpilot, er Trustpilot databehandler og underlagt vores instruks i forhold til behandlingen af oplysninger. Trustpilot må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og Trustpilot er underlagt fortrolighed.

Hvis du vælger at undlade at anmelde os via Trustpilot, slettes de oplysninger, vi har videregivet om dit navn, din e-mailadresse og reference nummer senest 7 dage efter Trustpilot’s udsendelse af invitationen.

Hvis du foretager en anmeldelse på Trustpilots hjemmeside, er Trustpilot selvstændig dataansvarlig for de personoplysninger, du selv meddeler. Du kan se nærmere om Trustpilot’s persondatapolitik på deres hjemmeside.

Anmeldelser du har afgivet vedrørende os på Trustpilots hjemmeside, kan anvendes i Himmerland Forsikring-koncernens generelle markedsføring, herunder gengives på vores hjemmesider.