Pressemeddelelse

Halvårsresultat giver råderum for yderligere fordele for medlemmerne i Himmerland Forsikring

06. september 2017 08:00

Første halvår af 2017 viser et ordinært, tilfredsstillende resultat for Himmerland Forsikring gs. og giver et overskud efter skat på 38,9 mio. kr. mod et overskud på 4,4 mio. kr. året før.

Af periodens nettoresultat kan 17,3 mio. kr. henføres til det forsikringstekniske resultat mod 4,3 mio. kr. året før, mens 28,4 mio. kr. hidrører fra investeringsvirksomheden mod -8.000 kr. i 1. halvår 2016.

Adm. direktør Ole Færch oplyser, at udviklingen i præmieindtægterne i 1. halvår viser en fremgang på 2,4 % i bruttopræmieindtægterne, som er steget fra 99,4 mio. kr. til 101,8 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende, når det tages i betragtning, at tidligere foretagne ændringer i prissætning på privat- og erhvervsforsikring på bil samt bedre dækninger på andre privatforsikringsprodukter uden samtidig prisændring har sænket gennemsnitsprisen for mange forsikringstagere.

”Det er fortsat tilfredsstillende, at Himmerland Forsikring - som gensidigt forsikringsselskab - i et meget konkurrencepræget marked er i stand til at kunne opdatere og forbedre sine forsikringsprodukter og samtidig give alle medlemmerne konkurrencedygtige prisvilkår, hvilket er med til at skabe grundlaget for en fortsat gunstig udvikling”, tilføjer Ole Færch.

Concordia Forsikring, der ejes af Himmerland Forsikring, har ligeledes haft en tilfredsstillende forretningsmæssig udvikling, hvilket i 1. halvår 2017 har medvirket til et forsikringsteknisk resultat på 14,3 mio. kr. og et perioderesultat efter skat på 14,4 mio. kr., hvorefter Concordia Forsikrings egenkapital andrager 247,2 mio. kr. Datterselskabets solvensdækning er pr. 30. juni 2017 opgjort til 2,5. Koncernens samlede forsikringstekniske resultat for 1. halvår 2017 udviser et overskud på 30,9 mio. kr. mod 3,6 mio. kr. året før. På koncernplan påregner vi en fortsat vækst.

”Det er meget tilfredsstillende, at koncernen efter en flerårig omfattende omstillingsproces på privatforsikringsområdet igen er tilbage med et halvårsresultat, der er på samme ordinære niveau, som før den forretningsmæssige omstillingsproces blev påbegyndt. Lignende tiltag er iværksat på øvrige forretningsområder”, fremhæver direktør Ole Færch.

De finansielle indtægter har i 1. halvår 2017 været præget af den tilfredsstillende udvikling i resultatet af datterselskabsdrift. Samtidigt har sidste års urealiserede kurstab på fondsbeholdningen ændret sig markant til større positive kursreguleringer, således at investeringsafkastet samlet har givet et resultat på 28,4 mio. kr. mod -8.000 kr. året før, hvilket isoleret set er tilfredsstillende.

Den fremtidige udvikling på de finansielle markeder virker usikker, hvorfor vi ikke forventer større afkast herfra i en længevarende periode. Netop derfor er det godt, at vi med den stærke forbedring i det forsikringsmæssige resultat, har opnået det økonomiske råderum, der fortsat vil give medlemmerne i Himmerland Forsikring mulighed for bedre forsikringsdækninger og skarpe priser, så endnu flere kan få ”tæt på og ligetil”-oplevelsen i deres eget forsikringsselskab”, slutter direktør Ole Færch.

Egenkapitalen pr. 30. juni 2017 udgør 791,4 mio. kr. Selskabets solvenskapitalkrav opgjort pr. 30. juni 2017 sammenholdt med kapitalgrundlaget opgjort for samme periode betyder, at Himmerland Forsikring har en solvensdækning på 3,5, og dermed fortsat er et meget velkonsolideret selskab, hvilket vil have en positiv indflydelse på koncernens fremtidige udvikling på grundlag af en koncernpræmieomsætning på 194,4 mio. kr. på halvårsbasis. Koncernens solvensdækning er opgjort til 3,2.