Pressemeddelelse

1. halvår 2015: Sund forretningsudvikling i Himmerland Forsikring-koncernen fortsætter

31. august 2015 14:00

Første halvår af 2015 viser et tilfredsstillende resultat for Himmerland Forsikring gs., og giver et overskud efter skat på 28,7 mio. kr. mod et overskud på 45,2 mio. kr. året før.

Af periodens nettoresultat kan 0,6 mio. kr. henføres til det forsikringstekniske resultat mod 12,3 mio. kr. året før, mens 30,1 mio. kr. hidrører fra investeringsvirksomheden mod 37,6 mio. kr. i 1. halvår 2014.

Adm. direktør Ole Færch oplyser, at selskabet har haft en mindre fremgang i præmieindtægterne i 1. halvår 2015 på trods af, at selskabet har indført nye produkter med konkurrencedygtig prissætning samt fortsat udbetaling af den rabat, der blev annonceret i forbindelse med 125 års-jubilæet.

”Vi har i slutningen af maj måned åbnet endnu en forsikringsbutik – denne gang i Aalborg – hvilket sammen med en fokuseret markedsføring har medvirket til øget interesse for selskabets nye produkter inden for privatforsikring. Samtidigt har vi videreført den dynamiske servicering af den bestående bestand af forsikringstagere, som siden påbegyndelse af udbetaling af jubilæumsrabat har fået udbetalt i alt 8,4 mio. kr., som er fragået præmieindtægterne”, tilføjer Ole Færch.

De finansielle indtægter har i 1. halvår 2015 været præget af en stabil udvikling i resultatet af datterselskabsdrift, hvor Concordia Forsikring fastholder en positiv forretningsmæssig udvikling, hvilket i 1. halvår 2015 har medvirket til et forsikringsteknisk resultat på 11,9 mio. kr. og et perioderesultat efter skat på 12,4 mio. kr., hvorefter Concordia Forsikrings egenkapital andrager 228,2 mio. kr. Derimod er renteindtægter faldet, mens udbytter er steget i forhold til samme periode i 2014. I 1. halvår 2015 har Himmerland Forsikring haft pæne, positive kursreguleringer på fondsbeholdningen, mens resultatet fra associerede virksomheder er faldet markant i forhold til sidste år. Samlet har investeringsafkastet givet en indtægt på 30,1 mio. kr. mod 37,6 mio. kr. året før.

”Udviklingen på de finansielle markeder er udfordrende med større turbolens, end vi har set længe. Renteniveauet er historisk lavt, og udsigterne ser ikke umiddelbart lyse ud. Derfor er det meget tilfredsstillende, at selskabet med afsæt i de senere års robuste udvikling i både det forsikringstekniske og finansielle resultat, som gensidigt selskab har mulighed for i en periode at leve med mindre resultater, end vi har set tidligere”, fremhæver direktør Ole Færch.

Egenkapitalen pr. 30. juni 2015 udgør 701,4 mio. kr. Selskabets kapitalkrav på 28,2 mio. kr. sammenholdt med basiskapitalen på 596,8 mio. kr. betyder, at Himmerland opfylder dette kapitalkrav ca. 21 gange og dermed fortsat er et meget velkonsolideret selskab, der danner grundlag for en koncernpræmieomsætning på 182,4 mio. kr. på halvårsbasis. Selskabets individuelle solvensbehov er pr. 30. juni 2015 opgjort til 160,2 mio. kr. I forhold til den tilstrækkelige basiskapital giver det en overdækning på 395,1 mio. kr., svarende til en solvensdækning på 3,5.

”Selskabet er midt i en større omstillingsproces, hvor der investeres i de kommende års forretningsgrundlag. Herudover forventer selskabet betydelige omkostninger til opfyldelse af nye krav til indberetninger til offentlige myndigheder, ligesom forøgede administrative krav i forbindelse med Solvens II-regimet vil kræve ekstraordinære omkostninger. Men det fjerner ikke vores fokus fra at løse den vigtigste opgave, nemlig at være tæt på og ligetil over for de mange forsikringstagere, der har valgt Himmerland Forsikring som det foretrukne forsikringsselskab i Nordjylland”, slutter direktør Ole Færch.