Regnskabsmeddelelse

25. september 2019 15:11

Første halvår af 2019 viser et overskud efter skat på 31,6 mio. kr. i Himmerland Forsikring gs. mod 24,9 mio. kr. året før.

Moderselskabet Himmerland Forsikring har haft bruttopræmieindtægter på 110,6 mio. kr. mod 106,0 mio. kr. året før, svarende til en stigning på 4,3 %. Det forsikringstekniske resultat udgør 6,6 mio. kr. mod 11,1 mio. kr. året før. Resultatet er bl.a. påvirket af enkelte, større brandskader, hvorimod selskabet i halvåret ikke har været udsat for større vejrligsskader.

Investeringsvirksomheden, der i sidste kvartal af 2018 blev negativt påvirket af kursfald og faldende renter, har i første halvår genvundet store dele af disse urealiserede kurstab. Investeringsafkastet udgør således 30,2 mio. kr. i første halvår 2019 mod 17,4 mio. kr. året før.

Himmerland Forsikrings egenkapital er pr. 30 juni 2019 opgjort til 870,3 mio. kr. og selskabets solvensdækning udgør 3,8 gange kapitalkravet.

Himmerland Forsikring-koncernen, der ud over moderselskabet bl.a. omfatter Concordia Forsikring, optjente i første halvår 2019 en bruttopræmieindtægt på 213,7 mio.kr. mod 198,5 mio.kr. året før, svarende til en stigning på 7,7 %. Det forsikringstekniske resultat for koncernen er opgjort til 21,9 mio. kr. mod 25,8 mio. kr. Udviklingen i forsikringsforretningens resultater svarer til de budgetmæssige forventninger baseret på en bruttoskadeprocent på 68,5 og en bruttoomkostningsprocent på 19,5. Koncernens combined ratio er opgjort til 89,6 mod 86,8 året før.

Koncernens investeringsafkast andrager 21,4 mio. kr. mod 7,0 mio. kr. året før. Heraf udgør urealiserede kursgevinster en væsentlig del af afvigelsen, men koncernen er stadig negativt påvirket af bl.a. minusrente på indlån i pengeinstitutter.

Concordia Forsikrings egenkapital udgør pr. 30. juni 2019 320,6 mio. kr., og selskabets solvensdækning er opgjort til 2,7.

Koncernens solvensdækning er opgjort til 3,3 og koncernens balance udviser 1.346 mio. kr., hvoraf egenkapital udgør 870,3 mio. kr.

Adm. direktør Ole Færch oplyser, at selskabets ledelse har besluttet ikke at offentliggøre halvårsresultatet, da dette ikke længere er påkrævet. Ole Færch supplerer dog de regnskabsmæssige oplysninger med at konstatere, at man et år efter overtagelsen af Dansk Glasforsikring har gennemført en vellykket sammenlægning af dette selskabs portefølje med Concordia Forsikrings, og han tilføjer, at Dansk Glasforsikrings forretningsområde også bidrager til væksten i præmieindtægterne for koncernen.